Stočarstvo

univ.spec.oecol prof.mentor Goran Kalić dipl.ing

Job shadowing aktivnost iz područja stočarstva

8.10. 2018.

Provođenje praktične nastave u tvrtki „BELDAS“

Promatranje izvođenja praktične nastave u vježbi u OPG-u „Beldas“, Kapinovo, gdje učenici upoznaju proces proizvodnje, plasmana robe i metode uzgoja pojedinih ratarskih kultura koje se koriste u hranidbi domaćih životinja.

Mehanizacija je jedan od bitnijih elemenata svake proizvodnje pa tako i na OPG-u „Beldas“. Učenici uče i praktično isprobavaju značajke raktora marke „Fendt“ najnovijeg tipa te kombajna „Class Lexion 400“. Naučili su najbitnije dijelove kombajna, vježbali načine priključivanja i svrhu pojedinih hedera (za žetvu kukuruza, pšenice, raži, soje i sl.).

Skladištenje ratarskih kultura je bitna stavka proizvodnje do momenta transporta do prehrambeno-proizvodnih odredišta gdje se vrši daljnja prerada.

Lom, otpad, nusproizvodi čišćenja su vrijedna krma za hranidbu životinja koju OPG “Beldas“ plasira farmama u neposrednoj blizini.

Učenici uče pravilne postupke pakiranja, čišćenja i skladištenja pojedinih kultura. Pojedine kulture pakirali su u jumbo vreće (leća, bob,suncokret) te skladištili u skladište predviđeno za uvrećane kulture, a ostale su skladištili u rasutom obliku za skladištenje po podnom principu.

Demonstracijom i pokazivanjem, učenici su bili podijeljeni u tri grupe i svaka je grupa uz zaduženje zadataka za vježbe po učeniku izvodila i prezentirala postupke.

Naučili su koristiti potrebne alate za skladištenje.

Slika 1. Traktor“Fendt“, demonstriranje osnovnih dijelova i IT karakteristika
Slika 2. Demonstracija priključivanja i opis osnovnih dijelova oruđa            

Slika 3. Prezentacija rada OPG -a “Beldas“

Slika 4. Učenici na skladištenju

Slika 5. Opis i upoznavanje, te uloga traktora“John Deere“na „Beldas 33“

ŠKOLA “TODOR RACHINSKI“ GENERAL TOSHEVO

U popodnevnim satima uslijedio je posjet školi „Todor Rachinski“u General Toshevu i uslijedilo je upoznavanje i sastanak s nastavnicima.

Tijekom sastanka predočeni su smjerovi škole za koje se učenici obrazuju.

Analizirali smo sličnosti i razlike između sustava u Republici Hrvatskoj i Bugarskoj. Uočili smo probleme obrazovnog sustava i ukazali na ciljeve obje škole u slijedećem periodu.

Škola će nakon obnove imati brojne kabinete i prilagođene prostore za sve smjerove opremljene potrebnom sofisticiranom opremom po najnovijim standardima za provođenje teorijskog dijela nastave i vježbi.

Nakon toga uslijedio je posjet satu gdje je uslijedilo upoznavanje predmeta u osmom razredu i analiziranje tijeka nastavnog sata. Prepoznavanje pojedinih etapa sata bila je bitno i za slijedeće dane u nastavi. Ishod je praćenje teorijske nastave o uzgoju mliječnih krava, kao priprema za terenski oblik nastave. Upoznati su osnovni principi rada i funkcioniranja mliječnih farmi te najbitniji procesi u uzgoju na koje treba obratiti pozornost kod izvođenja vježbi.

Nakon predavanja kroz raspravu naznačeni su elementi organizacije za izvođenje praktične nastave odnosno vježbi. Učenici su podijeljeni u grupe s ciljem uvježbavanja određenih faza uzgoja. Svaka grupa kroz demonstraciju i prezentaciju jednog od predstavnika grupe, pokazuje koje ishode i zadatke su odrađivali.

Tematske jedinice bile su vezane za porijeklo domaćih životinja i njihovih osnovnih karakteristika. S obzirom na obnovu škole, primjena pomagala bila je reducirana jer se nastava odvijala u privremenom prostoru vrtića.

Slika 6. Škola „Todor Rachinski“General Toshevo u obnovi

9.10.2018.

ŠKOLA“TODOR RACHINSKI“GENERAL TOSHEVO

Sudjelovanje u nastavnom procesu. Prije samog sudjelovanja u nastavi, uslijedio je kratak sastanak sa nastavnicom Penkom Peetrovom, mentoricom tijekom job shadowinga, sa svrhom opisa predmeta opće stočarstvo i tijek nastavnog procesa.

Osnovno stočarstvo sluša se u osmom razredu. Uči se općenito o svim vrstama domaćih životinja slično kao i programu u Poljoprivredno šumarskoj školi.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 10.jpg
Slika 7. praćenje nastave – osnovno stočarstvo

Prema pripremi, sat se sastojao od uvodnog dijela, razrade i više je bio baziran na razgovoru. Učenici su postavljali brojna pitanja na koja sam odgovarao. Pitanja i razgovor vođen je u smjeru utvrđivanja razlika i sličnosti te o vrsti domaćih životinja koje se uzgajaju u Republici Hrvatskoj.

Provođenje vježbi u tvrtki “AGRISS” LTD

Promatranje provođenja vježbi u tvrtki “Agriss” Ltd u vlasništvu Krasimira Kolinkova

O tvrtki i funkcioniranju

 1. Tvrtka je počela s radom 1990. godine, imaju 300ha zemlje
 2. Način pripreme kultura koje se koriste u hranidbi kokoši nesilica
 3. Postupak je u potpunosti automatiziran i zatvoren
 4. Poseban softver za monitoring
 5. U sklopu firme uzgajaju se kokoši nesilice 250 000 kljunova
 6. Dva sistema, kavezni i podni, kavezni u 6. etaža
 7. Proizvode oko 27 000 kg smjese za potrebe farme na mjesec
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 7.jpg
Slika 8. Učenici na demonstraciji rada softwarea za nadzor sušenja

Učenici su sudjelovali u izvođenju vježbi. Naučili su proces sušenja, otpreme i skladištenja pojedinih ratarskih kultura pomoću softwarea koji nadzire procese. Vježbali su pravilan slijed etapa u proizvodnji.

Nakon toga upoznali su recepture koje se koriste u proizvodnji smjese za hranidbu nesilica i analizirali postotak pojedinih hranjivih tvari u smjesama pomoću softwarea.

Demonstrirali su putem panela pojedine procese na softwareu kod pripreme smjesa po recepturama i ukazali na važnost kvalitetnog skladištenja hrane koja je namijenjena hranidbi za nesilice i proizvodnju konzumnih jaja.

10.10.2018.

Provođenje praktične nastave u Poljoprivrednom institutu Dobrudja

Tijekom praktične nastave u Institutu učenici su kroz prezentaciju upoznali glavne grane stočarske proizvodnje, dakle govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo i u manjoj mjeri peradarska proizvodnja.

Naučili su o primjeni modernih tehnologija u stočarstvu i poljoprivredi općenito i načine izvođenja vježbi na institutu, od uzorkovanja, analiziranja, te na kraju izlaganja o značenju Instituta kao nositelja planske poljoprivrede.

Slika 10. Prezentacija rada Instituta
Slika 11. Upoznavanje osnovnih djelatnosti

11.10.2018.

ŠKOLA“TODOR RACHINSKI“GENERAL TOSHEVO

Promatranje nastave u 11. razredu sklopu stočarstva – upoznao sam planove i programe o govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu, kozarstvu i peradarstvu s ishodima:

 • Biološke osobine,
 • Razmnožavanje,
 • Rađanje,
 • Bolesti,
 • Hranidba,
 • Normiranje
 • Ekološki prustupi uzgoju

Svrha je bila modeliranje anatomske građe i nabitnijih stavki pojedinih tehnologija u uzgoju.

Analizom, demonstriranjem i prezentiranjem, nastojalo se povezati i ukazati na bitne činjenice i poveznice planova i programa s planom i programom agrotehničara i mogućnošću uvođenja elemenata nastave koje bi još više poticali samoinicijativnost.

Slika 12. „Job shadowing“. Sudjelovanje u nastavnom procesu, stočarstvo

12. 10. 2018.

ŠKOLA “TODOR RACHINSKI“, GENERAL TOSHEVO

Tijekom dana promatrao sam izvođenje nastave iz predmeta peradarstvo, 9. i 10. razed.

Analizom i demonstracijom proizvodnih karakteristika životinja te rada poticalo se učenike na samonavođenje i samostalno izlaganje te osvrt na najbitnije što trebaju koristiti kao vještine u praktičnom dijelu.

Tema sata je bila vrste uzgoja koka nesilica, s naglaskom na ekološku poljoprivredu, te povezivanju predmeta, a na drugom hranidba.

Ponovno najveću ulogu u nastavnom procesu imaju upravo učenici, koji se navode na zaključke. Od materijala, budući da nemaju pristup informatičkoj opremi, koriste udžbenike i slikovne materijale, na osnovu kojih učenici donose zaključke. Nastavnik postavlja tezu, a učenici nabrajaju “za” i “protiv” argumente.

Nastava je aktivna, učenici ne moraju dizati ruku kada nešto žele reći, i nastavnik nije u fokusu, nego ih samo navodi. Raspored klupa je u oba razreda frontalni, no oni se vrlo brzo preslože u grupe po potrebi.

Piše se vrlo malo, ili uopće ne, eventualno bilješke koje učenici pripreme za izlaganje. Uglavnom se razgovara i debatira, te na kraju sata uz pomoć nastavnika donesu zaključak.

U većini sata koriste ono što su već naučili, uz podsjećanje nastavnika. Većina učenika aktivno sudjeluje u aktivnostima, bez posebnog poticanja, a iako je živahno, vrlo je jasno i ciljano. Fokus je na postizanju ishoda na kraju sata, a to nije učenje činjenica, nego samostalno zaključivanje uz pojašnjenje.

15.10.2018.

ŠKOLA “TODOR RACHINSKI“, GENERAL TOSHEVO

U 12 razredu pohađaju predmet Proizvodnja animalnih proizvoda (62h/t; 62h/p)

Učenici su vršili prilagođene vježbe i teorijski dio nastave oko mikrobiološke kontrole hrane i mlijeka, upoznavali su metodologiju i opremu za kontrolu.

Obradom novih sadržaja, dotakli smo se tipova izmuzišta i proizvoda od mlijeka, njihovom mikrobiološkom sastavu, kako mlijeka tako i proizvoda. Učenici su demonstrirali oblike izmuzišta, nabrajali najbitnije radnje prije mužnje i nakon mužnje.

Objasnili principe obrade mlijeka, demonstrirali postupak otkupa, prijenosa i hlađenja mlijeka.

Analizom smo ustanovili da se pristupi u dobroj mjeri još uvijek mogu poboljšati i da ima prostora za uvođenje naprednih tehnologija koje će u budućnosti imati prilike upoznati, ponajprije u Republici Hrvatskoj.

Slika 13. Literatura, planovi i dnevnik praćenja
Slika 14. Analiziranje planova i programa, te nastavnog sata, u privremenoj zbornici nakon kraja nastave

15.10.2018.

POHL AGRAR COMPANY JSC

Tijekom praktične nastave učenici upoznaju

 1. Rad tvrtke
 2. Namjenu
 3. Pasminski sastav
 4. Sistem uzgoja
 5. Sve tehnološke procese
 6. Sistem izmuzišta

O funkcioniranju tvrtke i same farme:

 • Kapacitet farme 1200 grla
 • Dnevna potrošnja hrane 7t
 • Prosječna mliječnost krave 26-30l
 • U izgradnji novo izmuzište 72 stajna mjesta
 • Staro izmuzište 12 stajnih mjesta, “riblja kost”dnevni kapacitet mužnje 400 krava/ u 3 smjene
 • Slobodni sustav uzgoja
 • U  laktaciji 750 grla
 • Obrađuju 600ha zemlje (raž, kukuruz, pšenica, ječam, silažni kukuruz, soja)
 • Farma sagrađena 2012. godine na mjestu stare farme
 • Izgradnja novog izmuzišta počela 2016. godine (1,5 mil. Eura), plan puštanja u rad do kraja 2018. a do 2020. plan povećanja farme na kapacitet 3000 grla
 • 10 stalnih zaposlenika, četiri nacije, dvadeset sezonaca većinom zaposlenih kao ispomoć

Učenici su vježbali:

 • Učenici su sudjelovali u mužnji učeći pravilne postupke s muznom garniturom
 • Sami prave svoje recepture od kukuruza, raži, soje, minerala, vitamina, proizvode silažu, sjenažu i učenici su pomoću softwera kreirali recepture
 • Za hranidbu koriste miksere (700kg) pri hranidbi s krmnog stola

16.10.2018.

PAUL AGRARCOMPANY JSC

Učenici su naučili pravilne postupke mužnje, radnje prije mužnje, odnosno čišćenje i pranje vimena.

Razumijeli su važnost pravilnog slijeda mužnje i ulogu kvalitetne hrane u produkciji mlijeka.

Nabrajali su najbitniju opremu izmuzišta i objašnjavali ulogu pojedinih dijelova opreme.

Prepoznali su i razlikovali tipove izmuzišta, analizirali prednosti rotolaktora i nedostatke izmuzišta riblja kost (malen kapacitet stajnih mjesta).

Slika 15. „Rotolaktor“

Slika 16. Pasmine goveda „Holštajn“na farmi „Pohl Agrar“

Slika 17. Upoznavanje i demonstracija uloge“rotolaktora“

17.10.2018.

Provođenje praktične nastave u tvrtki “ROLLES”  d.o.o.

 • U sklopu tvrtke nalazi se mliječna farma s 400 grla
 • Sirana
 • Veliki mašinski park s raznim vrstama oruđa, traktora i kombajna
 • Prepoznali osnovne dijelove traktora i kombajna te priključaka za pojedine ratarske kulture

Slike 18, 19 Učenici u vježbanju prepoznavanja i demonstracije uloge mehanizacije

Slika 20. Vježbe podešavanja oruđa
 • Ratarska proizvodnja sastoji se od uzgoja kukuruza, soje, uljane repice, pšenice i lavande
 • Farma ima 250 krava u laktaciji, ostalo su junice i telad
 • U prosjeku daju oko 26 l mlijeka po danu s m.m oko 4,8%
 • Mužnja na stajnom mjestu pomoću muznih jedinica
 • Farma počela s radom 2004 godine
 • Hrane se sjenažom, silažom, sjenaža je visoka pšenica u zelenoj fazi-modificirana pšenica-triticale
 • 0,71 stotina za l mlijeka
 • 5l mlijeka za kg sira
 • Za kačkavalj 8-9 l
 • Proizvodnja 12t mjesečno sira
 • Nekada 30-40 t na dan u dobrim tržišnim uvjetima kada su izvozili u Rusiju, SAD-e, EU
 • Cijena sira 6,5 leva za kg sira

Učenici su vježbali:

 • Pravilne postupke u procesu čišćenja i hranidbe,
 • Nabrajali etape u postupcima čišćenja i hranidbe
 • Učili su o utjecaju silaže i sjenaže na mliječnost
 • Razlikovali moderne i tradicionalne pristupe uzgoju, mužnji, otpremi mlijeka, čišćenju nastambi i načinu držanja goveda
 • Prezentirali postupak s mlijekom u pripremi za sirenje
 • Demonstrirali upotrebu potrebnih alatki i uređaja u procesu čišćenja, hranidbe i uzgoja.
Slika 21. Vježbe učenika hranidbe junadi silažom i sjenažom
Slika 22. Vježbe učenika hranidbe silažom i sjenažom
Slika 23. Vježbe hranidbe krava u laktaciji silažom i sjenažom
Slika 24. Opis sirane i procesa proizvodnje
Slika 25. Bazeni za fermentiranje i sirenje mlijeka.
Slika 26. Vježbe ručne mužnje, pravilnih postupaka
Slika 27. Učenici u vježbama važnosti i upotrebe mehanizacije u hranidbi (dovoz sijena)

            Prepoznavali su i razlikovati pojedine faze u procesu proizvodnje i uzgoja, odnosno osnovne karakteristike Holstajn frizijske pasmine.  Sudjelovali su u mužnji, naučili pravilne postupke prije procesa mužnje i sam postupak mužnje uključujući ručnu mužnju koju djelatnici farme prolaze u sklopu obuke rada na farmi.

Mužnja se odvija na dva načina: pomoću muznih jedinica i izmuzišta „tandem“ malog kapaciteta

 U smislu proizvodnje farma je više tradicionalnog tipa uzgoja.

            Osnovni cilj bio je razlikovanje različitih pristupa mužnji te su upoznali tandem sistem, rotolaktor i mužnju na stajnom mjestu pomoću mliječnih jedinica koje se priključuju  na mljekovod iznad stajnog mjesta.

18. 10. 2019.

ŠKOLA “TODOR RACHINSKI“, GENERAL TOSHEVO

S gospođom Petrovom, koja je ujedno i zamjenica ravnateljice, uslijedio je obilazak školskog kompleksa u obnovi i upoznavanje mašinskog parka te ostalih usmjerenja same škole. Nakon upoznavanja i praćenja nastavnog procesa kroz job shadowing, uslijedio je posjet školskom pčelinjaku. Pčelinjak je dislociran od škole na obližnje školsko polje. Učenici u zajedničkim grupama od po četiri učenika obavljaju zadatke pregleda košnica gdje vježbaju pravilan postupak s opremom, mjere opreza u radu s pčelama, pregled legla i pokušaja pronalaženja matice. Nakon toga slijedio je zajednički svojevrsni forum gdje su učenici objašnjavali što je najbitnije u pregledu pčelinjaka kroz prezentiranje, individualni i grupni razgovor u obliku rasprave.

U školi „Todor Rachinski“ obrazuju se učenici od 8. do 12. razreda. Do osmog razreda provodi se osnovno obrazovanje. Od osmog do dvanestog razreda srednje usmjereno obrazovanje, s tim da se u osmom razredu slušaju opće obrazovni predmeti a u devetom bira usmjerenje.

Ono je podijeljeno u specifično strukovno obrazovanje i prošireno strukovno obrazovanje. Prošireno struovno obrazovanje dijeli se na usmjerenje poljoprivreda, poljoprivrednik, strojarski smjer, ekonomski smjer a slušaju stočarstvo, bilinogojstvo, ekonomske i predmete strojarskog smjera (seoska poljoprivredna mehanizacija i traktori i automobili) i ukupno je predviđeno 252 sata.

Posebno interesantno je upoznavanje i sudjelovanje u programu stočarstva koji se dijeli na opći specijalni dio koji su podijeljeni po razredima.

Slika 28. Učenici u modeliranju

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 13.jpg

Sudjelovao sam na nastavi u desetom razredu u kojem se kreće po specijaliziranom programu i razred se dijeli po usmjerenjima u stočarstvo (36 h/t;36h/p), bilinogojstvo (36 h/t;36h/p), kombajni i ostala tehnika za obradu tla (18 h/t;18h/p), traktori i automobili (18 h/t;18h/p). U stočarskom dijelu predviđeno je učiti osnovne proizvodne karakteristike, eksterijer, anatomiju organa, razmnožavanje, nasljeđivanje i sl.

Učenici su modelirali osnovne dijelove eksterijera, te prepoznavali osnovu građe kroz crtanje i pravljenje modela od papira i sl. te su demonstrirali ulogu pojedinih sustava i organa.

U 11. razredu, sve se uči isto osim traktora i automobila i u različitom obimu satnice (90h /t; 90h/p), bilinogojstvo, mehanizacija (72h/t; 72h/p).

19. 10 2019.

ŠKOLA “TODOR RACHINSKI“, GENERAL TOSHEVO

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 14.jpg
Slika 29. Grupni rad prema smjernicama, nakon čega slijedi izlaganje

Praćenje nastavnog procesa u 11. razredu, ekološka poljoprivreda, u improviziranom prostoru Gradskog muzeja.

Učenici imaju zadatak prema smjernicama izvući zaključke, koristeći se prikladnim nastavnim materijalima. Svaka grupa ima drugačiji zadatak, a koji opet tvore cjelinu, tj. dio su većeg zadatka. Grupe prvi sat provode istražujući, i dogovarajući se, dok je drugi sat predviđen za izlaganje.

Nastavnik cijelo vrijeme vodi proces, postavlja relevantna pitanja pogotovo pri izlaganju. Ostali učenici aktivno slušaju druge grupe i odgovaraju na pitanja kako ih nastavnik navodi na zaključivanje. 

ZAKLJUČAK

Tijekom aktivnosti job shadowinga dobio sam iskustva koja će u budućem razdoblju umnogome unaprijediti nastavni proces.

Pristupilo se terenskom i teorijskom radu s ciljem stjecanja sveobuhvatne slike načina obrazovanja učenika u partnerskoj školi, inovativnih načina rada i razmjene iskustava u primjeni tradicijskih i novih tehnologija koje se primjenjuju danas u suvremenoj poljoprivredi.

Tijekom vježbi učenici su stjecali znanja, prepoznavali sve potrebne procese, demonstrirali naučeno.

Prezentiranjem i analiziranjem, uspoređivali su tijekom grupnog i individualnog rada sličnosti i različitosti nastavnog procesa u Bugarskoj i Republici Hrvatskoj, što je obostrano donijelo koristi.

Korist ovog programa može se sagledati kroz stjecanja novog iskustva upoznavanjem samog rada škole u Bugarskoj, te upoznavanju tehnologija i njihovoj primjeni u radu u školskom sustavu u Republici Hrvatskoj a koje nisu do sada bile poznate.

Najbitnije razlike koje će se pokušati aktivno primjenjivati u našoj školi, a koje sam uvidio kao prednosti njihovog načina u odnosu na naš tijekom ove aktivnosti su:

Teorijska nastava:

 • veća samostalnost učenika tijekom nastavnog procesa
 • nastavnik kao facilitator, a ne kao isključivi prenositelj znanja
 • veća međupredmetna povezanost
 • veća autonomija učenika pri odabiru onoga što ih najviše zanima
 • fokus na praktičnom, a ne na teorijskom znanju
 • učestalo formativno vrednovanje
 • veća povezanost teorijske i praktične nastave
 • veći udio projektnog načina rada, a manje frontalne nastave

Praktična nastava:

 • prostor za vježbe u okviru školskog dobra
 • primjena naučenoga u praksi uz objašnjavanje postupaka
 • izvrsna suradnja mentora u tvrtkama gdje se provodi praktična nastava s mentorima iz škole
 • modernizacija praktične nastave, tj. odabir farmi gdje učenici mogu samostalno provoditi vježbe koristeći suvremenu opremu
 • opremanje specijaliziranih učionica za provođenje vježbi

Razmjena informacija, programa, načina vježbi u budućnosti može znatno doprinijeti samoj kvaliteti nastavnog procesa.

Analizom provedenog razdoblja u Bugarskoj s kolegama, te prisutnošću u nastavi i vježbama, možemo zaključiti da se u cijeloj EU primjenom metoda i iskustava tijekom Erasmus + i sličnih projekata, znatno mogu prebroditi razlike između sustava pojedinih država u školstvu i kao osnovni učinak, bolju i korisniju edukaciju učenika i nastavnika.

Create your website with WordPress.com
Započnite
%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close